Այսօր: Չորեքշաբթի, 31 Մայիսի 2023թ.
Ապարանի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 85
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀամայնքային Ծառայության թափուր պաշտոնների մրցույթ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Իդա Թադևոսյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
22/06/2022
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
07/07/2022
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ Արագածոտն մարզի Ապարանի համայնքապետարանը հայտարարում է մրցույթ` համայնքապետարանի  աշխատակազմի hամայնքային ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնների համար

 

1. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ(ծածկագիր`2.3-8):

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ունի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն.

գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.

դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից  տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2. Գլխավոր մասնագետը՝

ա) Կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) Բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է համայնքում գյուղատնտեսական աշխատանքները: Պատշաճ օժանդակություն է ցուցաբերում գյուղատնտեսական տնտեսություններին հողերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացմանը, գյուղատնտեսական արտադրության զարգացմանը:

գ) Աջակցում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների, վնասատուների դեմ պայքարի աշխատանքներին:

դ) Ապահովում է անասնաբուծական ծառայության գործունեության կազմակերպումը՝ համայնքն սպասարկող անասնաբույժերի միջոցով:

ե) Հետևում  և աջակցում է համայնքի տարածքում անասնաբուժական ծառայության, հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացմանը, կենդանիների հիվանդությունների կանխման, անասունների հաշվառման  աշխատանքներին:

զ) Ապահովում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի  և արոտների վարձակալական պայմանագրերի  կնքման աշխատանքները:

է) ապահովում է  ցուցաբերում համայնքում գարնանացան և աշնանացան սերմացուների  ձեռք  բերման  գործընթացքը:

ը) Կազմակերպում է գյուղատնտեսական արտադրության մեջ  առաջավոր փորձի և գիտության նվաճումների պրոպագանդում:

թ) Իրականացնում է գյուղատնտեսության գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և արխիվացման աշխատանքները:

ժ) Մասնակցում է տվյալ ոլորտների աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:

ժա) Ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

ժբ) Ներկայացնում է աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ,հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր,  կարծիքներ և այլ գրություններ:

ժգ) Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

ժդ) ՈՒնի օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 

2. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր`2.3-3):

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ՈՒնի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ՈՒնի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:

գ) Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության:

դ) ՈՒնի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր մասնագետը՝

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) ապահովում է տվյալ բաժնի փաստաթղթաշրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.

գ) ապահովում է բաժնի պետի հանձնարարականների համապատասխան ժամկետում կատարումը, կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկուցում նրան.

դ) իրականացնում է վարչական տարածքում փաստաթղթաշրջանառությունը, անշարժ գույքի հարկի, տուրքերի և վարձավճարների հավաքագրման աշխատանքներ, տեղեկանքների տրման, քաղաքացիների դիմում-բողոքների հաշվառման  աշխատանքները, դրանց վերաբերյալ ներկայացնում առաջարկություններ: Վարում է www.aparan.am և e-community.am հարկային բազան:

ե) բաժնի պետին ներկայացնում է հողի և գույքի հարկերի, տեղական տուրքերի և վճարների հաշվառման և հավաքագրման գործում իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում, իր լիազորությունների սահմաններում, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր   և այլ գրություններ:         

զ) վարչական տարածքներում իրականացնում է հարկերի և տուրքերի հավաքագրման վիճակի ուսումնասիրություններ, վարչական տարածքների օպերատոր-հարկահավաքներին ցուցաբերելով անհրաժեշտ օգնություն.

է) բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և    ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.

ը) ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

թ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտի խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և  արխիվացման աշխատանքները.

ժ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.     

ի) ունի Օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 

3. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ՏՈՒՐԻԶՄԻ, ԱՌԵՎՏՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴԻ  ԲԱԺՆԻԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր`2.3-7):

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ունի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն.

գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետում է օտար լեզուների վարժ:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2. Գլխավոր մասնագետը՝

ա) կատարում է  բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) Կազմում է համայնքի տարեկան զարգացման  և հնգամյա զարգացման պլանները, ապահովում դրանց իրականացման գործընթացը և ներկայացնում է հաշվետվություններ ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերաբերյալ:

գ)ապահովում  է  սուբվենցիոն  և  այլ  ծրագրային  կազմման  աշխատանքներին, կազմակերում  անհրաժեշտ  փաստաթղթերի  հավաքագրման գործընթացը:

դ) ապահովում է  տնտեսական զարգացման և ռազմավարական  պլանների և ներդրումային  ծրագրերի մշակման  և  կազմման աշխատանքները: Օտար լեզուներով մասնակցում է /մասնավորապես՝ անգլերեն/  ապահովում է  միջազգային ծրագրերի, ֆորումների, սեմինարների մասնակցությունը, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում հայտեր, կազմում  դրանց վերաբերող  փաստաթղթերը:

ե) Իրականացնում է մոնիտորինգ, ներկայացնում է առաջարկություններ, վերլուծություններ և ըստ ոլորտների կատարում առաջացած խնդիրների վերլուծություն, բացահայտում և գնահատում:

զ) կազմում է  տնտեսական զարգացման պլանը, ապահովում է միջազգային համագործակցություն և ծրագրերի  կազմում:

ե) Ապահովում  է համայնքային  ծրագրերի   ուղղությամբ կազմակերպվող  հանդիպում- քննարկումները : Բնակիչների, տնտեսվարող սուբյեկտների և այլ թիրախային խմբերի հետ ըստ ոլորտների/բնապահպանություն, էներգետիկա, գյուղատնտեսու-թյուն, սոցիալական, տնտեսական, երիտասարդներ և այլն/:

զ) Մասնակցում է  տեղական և  միջազգային  դրամաշնորհային  ծրագրերի  մշակմանը:

է)ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

ը) ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր,  կարծիքներ և այլ գրություններ:

է) ապահովում  է  սուբվենցիոն  և  այլ  ծրագրային  կազմման  աշխատանքներին, կազմակերում  անհրաժեշտ  փաստաթղթերի  հավաքագրման գործընթացը:

ը) Մասնակցում է  տեղական և  միջազգային  դրամաշնորհային  ծրագրերի  մշակմանը:

թ) համայնքում ծրագրերի  ապահովման  նպատակով մասնակցում է տեղական և  միջազգային  սեմինարներին:

ժ) Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

ի) անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում է օտար լեզուներով ստացված փաստաթղթերի թարգմանություն հայերեն լեզվով:

լ) ունի օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 

 

 

4. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ՍՊՈՐՏԻ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ, ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր`2.3-9):

 

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ունի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն.

գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2. Գլխավոր մասնագետը՝

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է համայնքային ենթակայության հիմնարկների աշխատանքները՝ կրթական, նախակրթական, նախադպրոցական, մշակութային ոլորտներում:

գ) մասնակցում է  ոլորտների  աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և կատարմանը:

դ) մասնակցում է տվյալ ոլորտներին վերաբերող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը.

ե) ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

զ) ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր,  կարծիքներ և այլ գրություններ:

է) համակարգում է համայնքի կրթական, նախակրթական, նախադպրոցական, մշակութային հիմնարկների գործունեությունը և գործառույթներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և արխիվացման աշխատանքները.

ը) Աջակցում է հանրակրթական դպրոցների գործունեությանը, անցկացնում է դպրոցահասակ երեխաների հաշվառում և նրանց ընդգրկում ուսումնական հաստատություններ:

թ) Մշակում է հանրակրթական, նախակրթական, արտադպրոցական և մշակութային զարգացման ծրագրեր:

ժ) Մշակում է համայնքի բնակիչների հանգստի կազմակերպման միջոցառումների ծրագրեր:

ի) Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

լ) ունի օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

5. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

/ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ/ (ծածկագիր`2.3-4):

 

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ունի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>,  <<Քաղաքաշինության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:       

գ) Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը:       

դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր մասնագետը /ճարտարապետ/՝

ա) Կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) Մասնակցում է ոլորտի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:

գ) Մասնակցում է տվյալ ոլորտին վերաբերվող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը:

դ) Ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթերը:

ե) Ներկայացնում է իր  աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ,  հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

զ) Իրականացնում է  քաղաքաշինության գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և արխիվացման աշխատանքները:

է) Սահմանված կարգով նպաստում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող օբյեկտների կառուցման և  հիմնական նորոգման աշխատանքներին, ինչպես նաև  շինությունների նախագծման  ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքների և  նախագծանախահաշ-
-վային փաստաթղթերի վերաբերյալ տալիս եզրակացություններ:

ը) Նախապատրաստում է կառուցապատողներին տրվող  ճարտարապետա-հատակագծային առաջադրանքը, համաձայնեցնում է  ճարտարապետական նախագծերը:

թ) Եզրակացություն է  տալիս համայնքի տարածքում իրականացվելիք շինարարության, առկա շենքների կամ այլ շինությունների քանդման թույլտվություն տալու մասին:

ժ) Սահմանված կարգով ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման վերաբերյալ ներկայացնում եզրակացություն:

ժա) Մասնակցում է համայնքի սեփականություն համարվող շենքների ու շինությունների հաշվառմանը, կազմում է համայնքի սեփականություն շենք-շինությունների, ինժեներական  կառույցների ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերը:

ժբ)  Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

ժգ) Ունի օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ  իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 

6. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

/ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐ/ (ծածկագիր`2.3-5):

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ունի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, հողային օրենսգրքի աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:

գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.                                                                 դ)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր մասնագետը /հողաշինարար/՝

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է համայնքում հողօգտագործման աշխատանքները,  վարում է հողային հաշվեկշիռը:

գ) կորդինացնում է համայնքային հողաշինական աշխատանքները, նպաստում է հողերի նպատակային օգտագործմանը, հողօգտագործողների կողմից հողային օրենսդրության  պահանջների պահպանմանը, ներկայացնում է ապօրինի հողօգտագործումների վերաբերյալ առաջարկություններ:Ապահովում է համայնքի տարածքում գտնվող գեոդեզիական կետերի և համայնքի սահմանանիշների պահպանությունը:   
          դ) ներկայացնում է  իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահամններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր, կարծիքներ և այլ գրություններ: Իր լիազորությունների սահմաններում իրականացնում է համապատասխան  ստուգումներ:

ե) մասնակցում է ոլորտի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:

զ) մասնակցում է տվյալ ոլորտին վերաբերվող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը:  

է) ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:       

ը) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտի խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և  արխիվացման աշխատանքները.

թ) մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.         ժ) համապատասխան հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և  ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.

ի) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

լ) ունի օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


7. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ  ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

 (ծածկագիր`2.3-6):

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ)ունի  <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, հողային օրենսգրքի աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:

գ)տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.

դ)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն.

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր մասնագետը՝

ա) կատարում է բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է համայնքում լուծում պահանջող խնդիրների կատարումը: 

գ)ապահովում է ծրագրերի շրջանակներում տեխնիկական բնութագրերի կազմումը,  փորձաքննության, նախագծերի հսկողությունը, ավարտական և կատարողական ակտերի լիարժեքությունը: Ամենօրյա հսկողություն է իրականացնում ծրագրերի կատարման ընթացքի նկատմամբ, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնում ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ:      

դ) իրականացնում է համայնքի սեփականությունը հանդիսացող օբյեկտների տեխնիկական վիճակի զննումներ, կազմում է դրանց հիմնական նորոգման և բարեկարգման նախագծեր:

ե) ներկայացնում է  իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր, կարծիքներ և այլ գրություններ:
զ) մասնակցում է ոլորտի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:

է) մասնակցում է տվյալ ոլորտին վերաբերող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը:         ը) ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

թ) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտի խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և  արխիվացման աշխատանքները.

ժ) մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:          

ի) համապատասխան հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և  ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.

լ) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

լա) ունի Օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:


8. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ-ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ (ծածկագիր`2.3-1)

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`


ա) Ունի բարձրագույն ֆինանսատնտեսագիտական կրթություն, համայնքային կամ քաղաքացիական

ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական, կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ, կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը համայնքային  ծառայության, պետական կամ համայնքային  կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:                                      
բ) ՈՒնի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:
գ) Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության:                                                                 

դ) ՈՒնի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր մասնագետ-գլխավոր հաշվապահը՝

ա) Կատարում է ՖՏ բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին և պատշաճ որակով:  
բ) Բաժնի պետի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորու-թյունների սահմաններում կազմակերպում է բաժնի առաջատար մասնագետ-հաշվապահների աշխատանքները:    
գ) Մասնակցում է բաժնի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:   
դ) Մասնակցում է քննարկվող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը:       
ե) Իրականացնում է համայնքապետարանի ֆինանսական ողջ գործունեությունը, ստորագրում ֆինանսական փաստաթղթեր, ներկայացնում հաշվետվություններ:

զ) Ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր, ստորագրում դրանք:
է) Բաժնի պետին ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

ը) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ կատարում է հաշվետվությունների վերաբերյալ ստուգումներ և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ: 
թ) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ համայնքային ենթակայության ձեռնարկություններից, հիմնարկներից ու կազմակերպություններից ստանում է ֆինանսական տեղեկություններ, ծախսերի նախահաշիվներ, համայնքի բյուջեն կազմելու և կատարելու համար անհրաժեշտ այլ նյութեր, հաշվապահական հաշվետվություններ, ինչպես նաև այլ հաշվետվական տվյալներ:
ժ) Իր լիազորությունների և գործունեության շրջանակներում  իրականացնում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և արխիվացման աշխատանքները:
ի) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան:

լ) Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:               

խ) ՈՒնի Օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 

 

9. ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր`2.3-2)

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:   

բ) ունի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Բյուջետային համակարգի մասին>>, <<Գնումների մասին>>, <<Տեղական տուրքերի և վճարների մասին>>, <<Հաշվապահական հաշվառման մասին>>   Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:

գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության:        

դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր մասնագետը՝

ա) Կատարում է ՖՏ բաժնի պետի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) Մասնակցում է բաժնի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը:

գ) Մասնակցում է քննարկվող որոշման նախագծերի նախապատրաստմանը:

դ) Իրականացնում է համայնքապետարանի և նրա ենթակայության հիմնարկների գնումների ամբողջ գործընթացը, ներկայացնում հաշվետվություններ:

ե) Ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր, ստորագրում դրանք:

զ) Բաժնի պետին ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

է) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ կատարում է հաշվետվությունների վերաբերյալ ստուգումներ և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ:

ը) Իր լիազորությունների և գործունեության շրջանակներում  իրականացնում է բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և արխիվացման աշխատանքները:

թ) Բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան:

ժ) Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

ի) ՈՒնի Օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 

10. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր`2.3-10)

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ՈՒնի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:

գ) Տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության:                                                        

դ) Ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր մասնագետը՝

ա) կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) աշխատակազմի քարտուղարի կողմից տրված հանձնարարությունների և իր պաշտոնի անձնագրով սահմանված լիազորությունների սահմաններում կազմակերպում է աշխատակազմի փաստաթղթաշրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը.

գ) ապահովում  է համայնքի փաստաթղթաշրջանառությունը, վարում կադրերի անձնական գործերը, կոորդինացնում ավագանու նիստերի և համայնքի ղեկավարի որոշումների ու կարգադրությունների նախագծերի կազմումը և մուտքագրումը, համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքները, հսկողություն իրականացնում ստացված գրությունների և դիմումների կատարման ընթացքի նկատմամբ, կատարում վերլուծություններ:

դ) ներկայացնում է  իր աշխատանքային ծրագրերը, անհրաժեշտության դեպքում իր լիազորությունների սահմաններում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, բնութագրեր, կարծիքներ և այլ գրություններ:    

ե) մասնակցում է ոլորտի աշխատանքների ծրագրմանը, առաջացած խնդիրների վերլուծմանը, բացահայտմանը և լուծմանը, ՀԾ  համակարգում ապահովում է կադրային բաժնի  տվյալների  ձևավորման  աշխատանքները, մշտապես իրականացնում  տվյալների  բազայի ճշգրտում: Կազմում է  ամենամսյա աշխատաժամաքանակի  վերաբերյալ  տեղեկագիր:

զ) ապահովում է իր աշխատանքային պարտականությունների շրջանակներում փաստաթղթային շրջանառությունը, լրացնում է համապատասխան փաստաթղթեր և դրանք ստորագրում:

է) աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտի խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և  արխիվացման աշխատանքները.

թ) մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին.         ժ) համապատասխան հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և  ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան.        

ժա) իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ.

ի) ունի օրենքով և իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

 

11. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր`2.3-11)

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա) ունի բարձրագույն կրթություն, համայնքային ծառայության կամ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու տարվա  ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ  հայեցողական կամ  քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա  աշխատանքային ստաժ կամ վերջին ութ տարվա ընթացքում համայնքի ավագանու անդամի աշխատանքային գործունեության առնվազն երկու տարվա փորձ կամ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ:

բ) ունի <<Համայնքային ծառայության  մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>>,  <<Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական  ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես  նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում  կողմնորոշվելու ունակություն:

գ) տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվության.        

դ) ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

ե) տիրապետում է որևէ օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2. Գլխավոր մասնագետ-իրավաբանը՝

ա) Կատարում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությունները ժամանակին.

բ) Ապահովում է աշխատակազմում իր գործունեության շրջանակների փաստաթղթաշրջանառությունը և լրացնում համապատասխան փաստաթղթերը, ապահովում է փաստաթղթերի, որոշումների, կարգադրությունների և հրամանների իրավական հիմքերը:

գ) Ապահովում է աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարականների որոշակի ժամկետում կատարումը, կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկուցում նրան.

դ) Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ իրականացնում է աշխատակազմի առջև դրված գործառույթներից և սպասարկվող ոլորտների խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի վարման, պահպանության և արխիվացման աշխատանքները:

ե) Մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին:

զ) Համապատասխան հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է  դիմումներում և բողոքներում բարձրացված հարցերը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում նախապատրաստում պատասխան:

է) Աշխատակազմում վարում է իրավաբանական աշխատանքները, համայնքի ղեկավարի ցուցումով և լիազորմամբ ներկայացնում և պաշտպանում համայնքի շահերը իրավական դաշտում:

ը) Վարում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը, կազմում իրավախախտումների վերաբերյալ ակտեր, համայնքի ղեկավարի պահանջով հրավիրում է վարչական իրավախախտումների հարցերով համայնքի ղեկավարին կից գործող հանձնաժողովի նիստեր, նախապատրաստում համապատասխան որոշման նախագծեր, հետևում որոշումների կատարմանը, ներկայացնում անհրաժեշտ տեղեկատվություն:

թ) Աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ համապատասխան ոլորտների պատասխանատուների

հետ իրականացնում է ստուգումներ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ կազմում ակտեր, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ:

ժ) Համայնքապետարանի աշխատակազմի համապատասխան բաժիններից կամ պատասխանատու աշխատողներից ստանում է տեղական հարկերի, վարձավճարների, տեղական տուրքերի և վճարների մուծումներից խուսափողների կամ ուշացրողների վերաբերյալ տեղեկատվություններ և այդ ուղղությամբ համայնքի ղեկավարին ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ :Անպատասխանատու հարկատուների նկատմամբ իրականացնում է վարչական վարույթների հարուցման գործառույթներ:

ի) Աշխատակազմի քարտուղարի հետ համաձայնեցված՝ շաբաթական մեկ աշխատանքային օր սպասարկման կենտրոնում քաղաքացիներին մատուցում է իրավաբանական խորհրդատվություն: Իրավաբանական խորհրդատվություն է մատուցում նաև ինտերնետային կայքի միջոցով:

լ) Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
խ) Գլխավոր մասնագետ-իրավաբանն ունի  օրենքով, իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ և կրում է այդ ակտերով նախատեսված պարտականություններ:

12. ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր`2.3-12)

Նշված պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

ա)ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթություն, համայնքային ծառայության առնվազն առաջատար պաշտոնների 2-րդ ենթախմբի պաշտոններում կամ դրանց  համապատասխանող՝ պետական ծառայության պաշտոններում առնվազն երկու  տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա  համայնքային ծառայության ստաժ և համայնքային ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ  առնվազն  հինգ  տարվա  հանրային  ծառայության  դասային աստիճանին համապատասխանող՝ պետական  ծառայության  դասային աստիճան /կոչում/ կամ վերջին չորս տարվա  ընթացքում  քաղաքացիական կամ հայեցողական կամ քաղաքավիական պաշտոններում առնվազն երկու  տարվա  աշխատանքային  ստաժ  կամ  վերջին ութ   տարվա  ընթացքում   համայնքային ավագանու անդամի  աշխատանքային  գործունեության  առնվազն երեք  տարվա  փորձ կամ  գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարա   մասնագիտական  աշխատանքային  ստաժ կամ առնվազն  հինգ տարվա մասնագիտական  աշխատանքային ստաժ:
բ) ունի ՀՀ Սահմանադրության, << Քաղաքացիական ակտերի  գրանցման մասին>>,
<<Համայնքային ծառայության մասին>>, <<Տեղական ինքնակառավարման  մասին>>, <<Պետական  տուրքի  մասին>>, <<ՀՀպաշտոնական փաստաթղթերը ապոստիլով վավերացնելու մասին>> ՀՀ օրենքների, ՀՀ  ընտանեկան օրենսգրքի,  աշխատակազմի կանոնադրության, ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական  կացության ակտերի գրանցման  գործակալության  կանոնադրության և  իր  լիազորությունների   հետ  կապված  այլ իրականա  ակտերի  անհրաժեշտ  իմացություն։ 
գ)Տիրապետում է   անհրաժեշտ  տեղեկատվությանը,     
դ)ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու  ունակություն:
ե)տիրապետում է որևէ  օտար լեզվի:

Իրականացնումէպաշտոնիանձնագրովսահմանվածլիազորություններ`

2.Գլխավոր  մասնագետը՝        
ա)Ապահովում  է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման դիմումների ընդունման գործընթացը.
բ)ապահովում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրման գործընթացը.   
գ)իրականացնում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականների կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ փաստաթղթերի թղթային կրիչի վրա տրամադրման աշխատանքներին.
դ)ապահովում է թղթային արխիվի պահպանումը և թվայնացման աշխատանքները.
ե)իրականացնում է ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության (այսուհետ՝ Գործակալություն) լիազորությունների շրջանակներում ծառայությունների մատուցման դիմումների ընդունման գործընթացը:
զ)պահանջում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման նպատակով համապատասխան անձից լրացուցիչ տեղեկություններ և անհրաժեշտ փաստաթղթեր.    
է)պահանջում է այլ սպասարկման կենտրոնների թղթային արխիվում պահպանվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և դրանց առընչվող այլ գործառույթների կատարման  նպատակով պահանջվող փաստաթղթեր:    
ը)Գործակալություն է ներկայացնում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման քանակական վիճակագրությունը և ամփոփումը.

թ)ամփոփում և Գործակալություն է ներկայացնում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների կազմված գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունները. 
ժ)Ապահովում է իրավասու մարմիններից ստացված և վերջիններիս ուղարկվող հարցումների, միջնորդությունների, գրությունների քննարկման ընթացքին, հայցվող և ստացվող տեղեկությունների և փաստաթղթերի տրամադրման, հաղորդումների փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքները:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնների մրցույթին մասնակցելու համար պետք է անձամբ համապատասխան համայնքապետարան կամԱրագածոտնիմարզպետարանի  ՏԻևՀԳՄՀվարչություններկայացնենհետևյալփաստաթղթերը:

1. Դիմում` (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս):

2. Կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճեները):

3. Արական սեռի անձինք ներկայացնում են զինգրքույկի կամ կցագրման վկայականի պատճենը:

4. Աշխատանքային գրքույկի պատճենը:

5. Երկու լուսանկար` 3x4 չափսի:

6. Անձնագրի պատճենը:

Մրցույթը կկայանա 2022 թվականի  հուլիսի 22-ին, ժամը 11:00-ին,Ապարանի համայնքապետարանում:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետը 2022 թվականի  հուլիսի 7-ն է:

Այլ տեղեկությունների համար դիմել համայնքապետարան (հեռ.` 0252 2-43-93, 041-41-42-00) կամ Արագածոտնի մարզպետարանի  ՏԻ և ՀԳՄՀ վարչություն (հեռ.` 0232 3-63-78):

 ԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

 


Բոլորը
Տեսահոլովակներ և ավագանու նիստեր
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Ապարան, Մ.Բաղրամյան 26
(0252) 2- 43-93
aparan.aragatsotn@mta.gov.am, aparaniqaxaqapetaran@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 52989522@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԱՊԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 208
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner